Kava
Kara
Kira
Iran
Narr
Rain
Hain
Haie
Laie
Elan
lang
Gang
Gong
Grog
grob